Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 7 - Rank B.Kim
Số Tướng : 51
Số Skin : 67
1,320,000
Bảng ngọc 2 - Rank K.Cương
Số Tướng : 51
Số Skin : 69
1,440,000
Bảng ngọc 2 - Rank B.Kim
Số Tướng : 16
Số Skin : 15
540,000
Bảng ngọc 3 - Rank B.Kim
Số Tướng : 50
Số Skin : 25
480,000
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
330,000